Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Ազգային հիփոթեքային ընկերություն էներգաարդյունավետության բարձրացման վերանորոգման վարկեր «Իմ Տանիք»

Ովքեր կարող են դիմել

18 – 63 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

Բազմաբնակարան շենքի բնակարան

3 000 000 – 7 000 000

Անհատական բնակելի տուն

3 000 000 –  10 000 000

Վարկի մարման ժամկետը

60 - 84 ամիս

Տարեկան

տոկոսադրույք

Անվանական 14%

Փաստացի 16.12%

Վ/Ե գործակից /OTI/

45%

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

3 մլն – 5 մլն ՀՀ դրամի` առանց գրավադրման, կպահանջվի առնվազն 1 անձի երաշխավորություն (երբ վարկառուն չունի Բանկում անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկ)

3 մլն – 7 մլն ՀՀ դրամ` առանց գրավադրման, կպահանջվի առնվազն 1 անձի երաշխավորություն (երբ վարկառուն ունի Բանկում անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկ)

7 մլն-15 մլն ՀՀ դրամի չափով վարկավորվելու դեպքում, որպես  վարկի ապահովման միջոց պետք է հանդիսանա վերանորոգվող անշարժ գույքը

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում

Վարկային պայմանագրով ամրագրված վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման

դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0 015 %,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %:

 

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

Անշարժ գույքի գնահատված շուկայական արժեքի մինչև 70 %-ի չափով:

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

Միանվագ կամ փուլային

Բանկի կողմից գանձվող

միջնորդավճարներ

Առանց միջնորդավճարի

Այլ այմաններ

1.     Վարկի գումարի առնվազն 30%-ը պետք է օգտագործվի բնակելի տան/բնակարանի ԷԱ բարելավման և հին կենցաղային տեխնիկայի փոխարինման (նորի ձեռք բերման) նպատակով: Կենցաղային սարքերի չափաբաժինը չի կարող գերազանցել ընդհանուր վարկի գումարի 10%-ը։

2.     Ծրագրի շրջանակում վերանորոգման վարկի նախահաշիվը պետք է կազմել էներգաարդյունավետության գնահատման գործիքի միջոցով։

3.     Վարկառուի/համավարկառուի  վերջին  12 ամսում վարկերի ժամկետանց օրերի թիվը չպետք է գերազանցի 30 օրը:

Ապահովագրություն

1.     Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրություն, որի ծածկույթը պետք է լինի առնվազն վարկի գումարի չափ։

2.     Վարկառուների՝ դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն, որի ծածկույթը պետք է լինի առնվազն վարկի գումարի չափ։

3.     Արևային կայան ձեռքբերելու դեպքում` արևային կայանի ապահովագրություն, որի ծածկույթը պետք է լինի արևային կայանի ձեռքբերման գումարի չափով։