Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Հիփոթեքային վարկեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագիր

 

Ովքեր կարող են դիմել

18 – 63 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

Սահմանամերձ բնակավայր

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման N 1 հավելվածով հաստատված` «Սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների բնակավայրերի ցանկում» ընդգրկված գյուղական բնակավայր

Ծրագրի շահառուներ

Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմիններում գրանցված ամուսիններ, որոնցից առնվազն մեկն ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն

Վարկավորման նպատակը

Սահմանամերձ գյուղական բնակավայրում անհատական բնակելի տուն կառուցելու / կառուցապատումը շարունակելու նպատակով

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

2 000 000 ՀՀ դրամ  -   16 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարման ժամկետը

120 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք

Անվանական

Փաստացի

13 %

13․92%

Աջակցության սահմանաչափեր

Աջակցության չափը կազմում է հիփոթեքային վարկով անհատական բնակելի տուն կառուցելու (կառուցապատումը շարունակելու) դեպքում հիփոթեքային վարկի մայր գումարի ամսական վճարների մարման համար՝ հանրագումարային մինչև 16 մլն դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ամսական 237 հազ. դրամ, իսկ տոկոսագումարների մարման համար՝ մինչև 13%, հանրագումարային մինչև 12.668 մլն դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ամսական 174 հազ. դրամ

Վարկի գումարը

պայմանագրով ամրագրված

ժամանակացույցից շուտ

մարելու համար վճարվող

տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում:

Վարկային պայմանագրով

ամրագրված վարկի

գումարների և

տոկոսագումարների մարման

ժամկետների ուշացման

դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0 015 %,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %:

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Հողամասը, որտեղ իրականացվում է անշարժ գույքի  կառուցումը/կառուցվող անշարժ գույքը

 

Ապահովագրություն

Չի պահանջվում

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ՝ փուլային եղանակով` համաձայն պետական աջակցության ծրագրի

Բանկի կողմից գանձվող

միջնորդավճարներ

Առանց միջնորդավճարի  

Այլ պայմաններ

Սույն ծրագրով նախատեսված աջակցությունն ամբողջությամբ դադարում է հետևյալ դեպքերում․

1) հիփոթեքային վարկի ամբողջական մարման դեպքում.                                                           

2) հիփոթեքային վարկի գործողության ընթացքում գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքն այլ անձանց անունով գրանցելու դեպքում (անկախ բաժնեմասի չափից).

3) հիփոթեքային վարկի գործողության ընթացքում տվյալ վարկի գծով 90 օրվանից ավելի ժամկետանց պարտավորությունների առկայության դեպքում.                                                                     

4) պետության կողմից կատարված ամենամսյա մարումների հանրագումարային արժեքի սահմանված չափը լրանալու դեպքում:

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ

որոշումների կայացման Ժամկետներ

·  Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:

·  Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, գրավի առարկա հանդիսացող գույքի գրավադրման գործընթացը ավարտելուց հետո առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

1.    Վարկի տրամադրման դիմում-հայտ

2.     անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ինչպես նաև, սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե ներկայացվել է նույնականացման քարտ),

3.    ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում),

4.    անչափահաս երեխաների ծննդյան վկայական (առկայության դեպքում),

5.     տեղեկանք աշխատանքի վայրից աշխատավարձի չափի մեծության մասին, որի տրամադրման ժամկետը Բանկին ներկայացման օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 30 օրացույցային օրը,

6.   անհատական հաշվի քաղվածք

7.    Հաճախորդի ինքնազբաղված լինելու դեպքում`

          ·           Հարկ վճարողի հարկային համարը  (ՀՎՀՀ)

          ·           Գրանցման վկայական, կանոնադրություն (առկայության դեպքում)

          ·           Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը, եթե օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեության համար անհրաժեշտ է համապատասխան մարմինների կողմից  հատուկ թույլտվություն

          ·           Վերջին 1 տարվա ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունները` հաստատված հարկային մարմինների կողմից

          ·           Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները/գրառումները (առկայության դեպքում)

8.     ձեռք բերվող անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվություն,

9.     վաճառվող կամ վերանորոգվող անշարժ գույքի սեփականության վկայականը,

10.    վաճառվող անշարժ գույքի ձեռք բերման հիմքերը (պահանջի դեպքում),

11.    անշարժ գույքի սեփականատերերի անձնագրերը,

12.    տեղեկատվություն՝ երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ (առկայության դեպքում)

13.    Վերանորոգման դեպքում կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվ,

14.    Կառուցապատման դեպքում՝

             ·           կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվ,

             ·           հողամասի սեփականության վկայական,

             ·           կառուցապատման թույլտվություն,

             ·           կառուցվող անշարժ գույքի նախագիծ:

անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր:

Այլ դրույթներ

Սույն պայմաններով չկարգավորվող դեպքերը կարգավորվում են «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ» ծրագրով սահմանված կարգով և պայմաններով: