Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Evolution

Ովքեր կարող են դիմել

18 տարին լրացած ՀՀ ռեզիդենտները, որոնց տարիքը վարկի սպասարկման ընթացքում չի գերազանցի 63 տարեկանը: Դիմել կարող են նաև ծնողները՝ իրենց երեխաների /շահառու/ համար:

Վարկի նպատակը

Ուսումնական և վերապատրաստման դասընթացների, թրեյնինգների ֆինանսավորում

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

100,000.00-1,000,000.00

Վարկի մարման ժամկետը

12-18 ամիս

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

Տարեկան տոկոսադրույք

Անվանական

18% - 19%

Փաստացի

19.60% - 20.81%

Համագործակցության վճար գործընկերոջից

Վարկի գումարի 0-1%՝ միանվագ, կախված համագործակցության պայմաններից

Վարկունակության գնահատման չափանիշներ

Պարզեցված՝ համաձայն Ֆիզիկական անձանց անհատական վարկավորման կարգ –ի, առավելագույն OTI - 100%:

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Ըստ անհրաժեշտության կարող է պահանջվել Բանկի համար ընդունելի երաշխավորություն

Կանխավճար

Ըստ անհրաժեշտության

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու տուգանք

Չի կիրառվում:

Վարկային պայմանագրով ամրագրված վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

  • ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015 %,
  • ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1 %:

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացում և ժամկետներ

Մինչև վարկունակության գնահատման ավտոմատացված նոր սքորինգային համակարգի ներդրումը որոշումը կայացվում է մանրածախ բիզնեսի վարչության պետի կողմից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում: