Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Ոսկու գրավով (լոմբարդային) վարկեր

1.

Վարկի տրամադրման նպատակը

Ոսկու գրավով վարկը տրամադրվում է ոսկյա իրերի գրավադրմամբ` անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

2.

Ովքեր կարող են դիմել

18–70 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք։

Վարկառուի տարիքի և վարկի տրամադրման ժամկետի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 70 տարին։

3.

Վարկավորման արժույթ

ՀՀ դրամ

4.

Վարկավորման գումար

100,000 (Մարզերում գտնվող մասնաճյուղերի համար 50,000) – 10,000,000

5.

Վարկի մարման ժամկետը

3 - 36 ամիս

6.

Վարկի մարման եղանակը

Վարկի մարման ժամկետ

Մարման եղանակ

3 - 12 ամիս

Միանգամյա կամ անուիտետային

13-36 ամիս

Անուիտետային

7.

Տարեկան տոկոսադրույքներ

Վարկի տրամադրման ժամկետ

Վարկի մարման եղանակ

Առավելագույն փաստացի

Անուիտետային

Միանգամյա

3-6 ամիս մարման ժամկետով տրամադրված վարկի դեպքում

15.5%

16.5%

17.97%

7-24 ամիս մարման ժամկետով վարկի դեպքում

16%

17%[1]

18.48%

25- 36 ամիս մարման ժամկետով վարկի դեպքում

17%

18%[2]

19.59%

8.

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում

 9.

Վարկային պայմանագրով ամրագրված վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015%,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1%:

10.

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

«Անուիտետային»

ոսկյա իրերի գնահատված արժեքի մինչև 95%

«Միանգամյա» /1 - 6 ամիս ժամկետով/

«Միանգամյա» / 6 ամսից ավել  ժամկետով/

ոսկյա իրերի գնահատված արժեքի մինչև 90%

11.

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

12.

Այլ պայմաններ

  • ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերը մուտքագրվում են Բանկային հաշվեհամարին
  • Վարկի ամբողջական մարումից հետո Բանկ մոտենալու դեպքում գրավ հանդիսացած ոսկյա իրերը վերադարձվում են հաճախորդին առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում

13.

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

1. Ոսկու գրավով (լոմբարդային) վարկի տրամադրման դիմում,

2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,

3. սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե անձը ներկայացրել է նույնականացման քարտ),

4. Բանկի պահանջով այլ փաստաթղթեր:

[1] / [2] Նշված տարբերակի դեպքում վարկառուն վարկի գործողության ժամկետի առաջին 12 ամիսների ընթացքում վճարում է միայն ամենամսյա տոկոսներ, որից հետո մնացած ժամանակահատվածի  համար սահմանվում է անուիտետային ժամանակացույց։