Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Երաշխավորությամբ ապահոված անհատական վարկեր

1.

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում է անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով

2.

Ովքեր կարող են դիմել

18 – 63 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարին: Տվյալ պայմանը վերաբերում է նաև երաշխավոր ֆիզիկական անձանց:

3.

Վարկավորման արժույթ

ՀՀ դրամ

4.

Վարկավորման գումար

Առանց եկամուտների հիմնավորման

1,000,000 - 3,000,000

5.

 

Եկամուտների հիմնավորմամբ

1,000,000 - 10,000,000

6.

Վարկի մարման ժամկետը

36 - 60 ամիս

7.

Տարեկան տոկոսադրույքներ

 

Անվանական

Փաստացի

Առանց եկամուտների հիմնավորման

21%

23.17%

Եկամուտների հիմնավորմամբ

19%

20.77%

8.

Վարկի մարման ժամանակացույց

Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)

9.

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում

10.

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015%,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1%:

11.

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

12.

Վարկի տրամադրման միանվագ կամ ամսական սպասարկման վճարներ

Չի սահմանվում

13.

Վարկի վերադարձելության ապահովման միջոցները 

1,000,000 ՀՀ դրամ

Առանց եկամուտների հիմնավորման հայտերի դեպքում նվազագույնը 1 (մեկ) անձի երաշխավորություն

1,000,001 - 3,000,000 ՀՀ դրամ

Առանց եկամուտների հիմնավորման հայտերի դեպքում Նվազագույնը 2 (երկու)  անձի երաշխավորություն

1,000,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ

Եկամուտների հիմնավորմամբ հայտերի դեպքում նվազագույնը 1 (մեկ) անձի երաշխավորություն

3,000,001 - 10,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույնը 2 (երկու) անձի երաշխավորություն

14.

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

  • Եկամուտների հիմնավորմամբ հայտերի վերլուծության ժամանակ իրականացվում է պարզեցված վարկունակության գնահատում, սակայն OTI[1] գործակիցը չպետք է գերազանցի 70%:
  • Անկախ վարկի գումարից և բավարար հիմնավորված եկամուտների առկայությունից` «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ից ստացված տեղեկատվության համաձայն Հաճախորդի կամ երաշխավորներից որևէ մեկի  FICO (սքորը) պետք է լինի  540 և բարձր:
  • Առանց եկամուտների վարկավորման դեպքում Հաճախորդը վերջին 1 տարվա ընթացքում չպետք է ունենա վարկային պարտավորությունների գծով դասակարգումներ և մարումների գծով ուշացման օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը:

15.

Այլ բանկերից և վարկային կազմակերպություններից վերաֆինանսավորման դեպքում /հատուկ պայման/

Այլ բանկերից և վարկային կազմակերպություններից վարկերի վերաֆինանսավորման դեպքում, եթե ակնկալվող վարկի գումարը գերազանցում է 3,000,000 ՀՀ դրամը, ապա կարող է տրամադրվել է մայր գումարի մարման գծով արտոնյալ ժամանակահատված մինչև 6 ամիս ժամկետով:

16.

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:
  • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, վարկավորման և երաշխավորության պայմանագրերը/համաձայնագրերը կնքելուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

17.

Այլ պայմաններ

Վարկի համար դիմող անձի հետ փոխկապակցված անձը (ընտանիքի անդամը կամ համատեղ տնտեսություն վարող անձը) չպետք է ունենա այս վարկատեսակի գործող վարկ:

[1] OTI (Obligations to income) – Վարկունակության ստուգման գործակից, որով Հաճախորդի վարկային պարտավորությունների ամսական մարումները հարաբերակցվում են միջին ամսական զուտ եկամտին