Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Ավանդի գրավով ապահովված վարկային սահմանաչափ

Ովքեր կարող են դիմել

Բանկի ավանադատու հանդիսացող հաճախորդներ :

Սահմանաչափ

Ներդրված ավանդի  մինչև 90%

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող` ամսական նվազագույն մարման պահանջով (Օվերդրաֆտ)

Մարման գրաֆիկով վարկ

Վարկի մարման ձևը

Վարկառուն պարտավորվում է վճարել նախորդ ամսվա ընթացքում օգտագործված սահմանաչափի 5%-ը /նվազագույնը` 5,000 ՀՀ դրամ/+կուտակված %  մինչև քաղվածում նշված վերջնաժամկետը:

«Անուիտետային»
«Զսպանակաձև»
«Միանգամյա»

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Արժույթը`

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ, ՌԴ ռուբլի

Անվանական տոկոսադրույք`

Ավանդի տոկոսադրույք գումարած 2 %

Մարման ժամկետ

Մինչև ժամկետային ավանդի պայմանագրի ժամկետի ավարտը

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Ներդրված ավանդը: 

Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարներ

Վարկի գումարի կանխիկացման դեպքում գանձվում է կանխիկացման վճար՝ համաձայն Բանկում գործող սակագների

Տույժեր`

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում

ներկայացման պահին դասակարգված վարկերի բացակայությունը

Այլ պայմաններ

Վարկը տրամադրվում է գրավ դրվող դրամական միջոցի արժույթով

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1 (մեկ) օրվա ընթացքում:

Վարկը տրամադրվում է դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում: