Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Evolution

1. 

Ովքեր կարող են դիմել

18 տարին լրացած ՀՀ ռեզիդենտները, որոնց տարիքը վարկի սպասարկման ընթացքում չի գերազանցի 63 տարեկանը: Դիմել կարող են նաև ծնողները՝ իրենց երեխաների /շահառու/ համար:

2. 

Վարկի նպատակը

Ուսումնական և վերապատրաստման դասընթացների, թրեյնինգների ֆինանսավորում

3. 

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

4. 

Վարկավորման գումար

100,000.00-1,000,000.00

5. 

Վարկի մարման ժամկետը

12-18 ամիս

6. 

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

7. 

Տարեկան տոկոսադրույք

Անվանական

18% - 19%

Փաստացի

19.60% - 20.81%

8. 

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Ըստ անհրաժեշտության կարող է պահանջվել Բանկի համար ընդունելի երաշխավորություն

9. 

Կանխավճար

Ըստ անհրաժեշտության

10.  

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու տուգանք

Չի կիրառվում:

11.  

Վարկային պայմանագրով ամրագրված վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

  • ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015 %,
  • ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1 %:

12.  

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացում և ժամկետներ

2 աշխատանքային օր: