Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Հիփոթեքային վարկեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագիր

Ովքեր կարող են դիմել

18 – 63 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

Սահմանամերձ բնակավայր

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման N 1 հավելվածով հաստատված` «Սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների բնակավայրերի ցանկում» ընդգրկված գյուղական բնակավայր

Ծրագրի շահառուներ

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառում ունեցող ամուսիններ, որոնցից առնվազն մեկն ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն

Վարկավորման նպատակը

Սահմանամերձ գյուղական բնակավայրում անհատական բնակելի տուն կառուցելու / կառուցապատումը շարունակելու նպատակով

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

2,000,000.00 - 50,000,000.00 ՀՀ դրամ

Վարկի մարման ժամկետը

120-180 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

15%

Աջակցության սահմանաչափեր

Աջակցության չափը կազմում է հիփոթեքային վարկով անհատական բնակելի տուն կառուցելու (կառուցապատումը շարունակելու) դեպքում հիփոթեքային վարկի մայր գումարի ամսական վճարների մարման համար՝ հանրագումարային մինչև 16 մլն դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ամսական 237 հազ. դրամ, իսկ տոկոսագումարների մարման համար՝ մինչև 13%, հանրագումարային մինչև 12.668 մլն դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ամսական 174 հազ. դրամ

Վարկի գումարը

պայմանագրով ամրագրված

ժամանակացույցից շուտ

մարելու համար վճարվող

տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում:

Վարկային պայմանագրով

ամրագրված վարկի

գումարների և

տոկոսագումարների մարման

ժամկետների ուշացման

դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %:

 

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Հողամասը, որտեղ իրականացվում է անշարժ գույքի  կառուցումը/կառուցվող անշարժ գույքը, անհրաժեշտության դեպքում` լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույք:

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

Անշարժ գույքի գնահատված շուկայական արժեքի մինչև 70 %-ի չափով:

Ապահովագրություն

Չի պահանջվում

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ՝ փուլային եղանակով` համաձայն պետական աջակցության ծրագրի

Բանկի կողմից գանձվող

միջնորդավճարներ

Առանց միջնորդավճարի  

Այլ պայմաններ

  • Շահառուն կարող է օգտվել աջակցության սույն ծրագրից՝ անկախ բնակարանային ապահովության պետական աջակցության այլ (եկամտահարկի վերադարձի, երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության) ծրագրերից օգտվելու հանգամանքից, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի փետրվարի 17-ի N 169-Լ որոշմամբ հաստատված ծրագրի։
  • Հիփոթեքային վարկի գործողության ընթացքում շահառուի կողմից կատարվող ամսական վճարումների շրջանակներում 90 օրվանից ավելի ժամկետանց պարտավորությունների առկայության դեպքում դրամական աջակցության վճարումը դադարում է ամբողջությամբ, այդ պահի դրությամբ վճարված պետական աջակցության գումարները ենթակա չեն վերադարձման պետությանը
  • Անհատական բնակելի տուն կառուցելու նպատակով տրամադրված վարկերի դեպքում, վարկային պայմանագրի կնքման օրվանից 3 տարվա ընթացքում շահառուի կողմից ավարտական ակտը հիփոթեքային վարկ տրամադրած կազմակերպություն չներկայացնելու դեպքում, դրամական աջակցության վճարումը դադարում է ամբողջությամբ, այդ պահի դրությամբ վճարված պետական աջակցության գումարները ենթակա չեն վերադարձման պետությանը
  • Եթե առկա է վարկավորման նախորդ փուլում վարկային միջոցների ոչ նպատակային օգտագործման մասին տեղեկություններ, ապա Ծառայությունը դադարեցնում է ժամանակացույցով նախատեսված հաջորդող ամիսների Աջակցության գումարները։ Աջակցության գումարների փոխանցումները վերականգնվում են՝ Գործընկեր կազմակերպության կողմից վարկավորման նախորդ փուլում վարկային միջոցների նպատակային օգտագործման մասին հավաստում ստանալուց հետո։

Վարկունակության գնահատում

  • Վարկային հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ, վարկառուն, համավարկառուները, գրավատուները չպետք է ունենան ստանդարտ դասից խիստ դասով դասակարգաված գործող պարտավորություններ,
  • Այն դեպքում, երբ վարկի գումարը չի գերազանցում ծրագրով սահմանված պետական աջակցության սահմանաչափերը, վարկունակության գնահատում չի իրականացվում (գործող պարտավորությունների բացակայության դեպքում):

 Այն դեպքում, երբ վարկի գումարը գերազանցում է ծրագրով սահմանված պետական աջակցության սահմանաչափերը կամ առկա են գործող պարտավորություններ, վարկունակության գնահատումն իրականացվում է համաձայն Բանկում գործող կարգի, ընդ որում եկամուտ/ծախս հարաբերակցությունը (OTI) կարող է կազմել առավելագույնը 100%:

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:
  • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, գրավի առարկա հանդիսացող գույքի գրավադրման գործընթացը ավարտելուց հետո առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Այլ դրույթներ

Սույն դրույթներով չկարգավորվող դեպքերը կարգավորվում են «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ» ծրագրով սահմանված կարգով և պայմաններով: