Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար բնակարանային հիփոթեքային վարկեր

1.   

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում բնակարանի ձեռք բերման նպատակով:

2.   

Ովքեր կարող են դիմել

18 – 63 տարեկան ոչ ռեզիդնտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

3.   

Վարկավորման արժույթը

ԱՄՆ դոլար, Եվրո

4.   

Վարկավորման գումար

2.000.000-80.000.000 համարժեք արտարժույթ

5.   

Վարկի մարման ժամկետը

Մինչև 180 ամիս

6.   

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ (hաստատուն)[1]

 

Փաստացի

ԱՄՆ դոլար

9.2% - 12%

Առավելագույնը 13.06%     

Եվրո

8.2% - 11%

Առավելագույնը 11.94%    

7.   

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ (լողացող) [2]

ԱՄՆ դոլար

Սկսած 9.2%-ից  (հաստատուն բաղադրիչ` սկսած 8.2 %-ից + փոփոխուն բաղադրիչ)

Առավելագույնը 14.42%     

Եվրո

Սկսած 7.7%-ից  (հաստատուն բաղադրիչ` սկսած 7.7 %-ից + փոփոխուն բաղադրիչ)

Առավելագույնը 12.72%    

Լողացող տոկոսադրույքի տատանման առավելագույն և նվազագույն շեմ

+4%

Բանկի կողմից հաճախորդի փոխարեն գույքի ապահովագրություն իրականացնելու դեպքում (իրականացվում է վարկի գործողության երկրորդ տարվանից սկսված)

Նշված տոկոսադրույք + 0.2%

Լողացող տոկոսադրույքի փոփոխուն բաղադրիչը կսկսի վերանայվել վարկի տրամադրման պահից 36 ամիս (Վերանորոգման վարկերի դեպքում՝ 12 ամիս) ժամանակաշրջանին հաջորդող  առաջին մարման ամսաթվից սկսած և յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ՝ կիրառելով վերանայման պահին Բանկում գործող (կայքում փաստացի հրապարակված) տոկոսադրույքը։

(Սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը, փոփոխուն բաղադրիչները և վերոնշյալ հղմամբ ներկայացված լողացող տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը պարտադիր պետք է հրապարակվի Բանկի ինտերնետային կայքում):

8.   

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում

9.   

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015%,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1%:

10.  

Վարկի մարման ձևը

Անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկ. վճարումները պետք է կատարվեն ամսական կտրվածքով։

11.  

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Երևան քաղաքում գտնվող  բնակարան կամ բնակելի տուն:

Գնման իրավունք` համագործակցող կառուցապատողներից բնակարանի ձեռքբերման դեպքում:

1.  Բացի  անշարժ գույքի գրավադրումից վարկառուից կարող է պահանջվել նաև երաշխավորություն:

12.  

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը[3]

Գնահատված արժեքի մինչև 70%

 

13.  

Ապահովագրություն

Անշարժ գույքի ապահովագրություն-  պարտադիր յուրաքանչուր տարի վարկի մնացորդի չափով:

14.  

Վարկի տրամադրման եղանակը

·      Անկանխիկ՝ /գումարը փոխանցվում է վաճառողի հաշվեհամարին/

15.  

Վարկունակության գնահատում

Հաճախորդը չպետք է ունենա վերջին 1 տարվա ընթացքում վարկային պարտավորությունների գծով դասակարգումներ և մարումների գծով ուշացման օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը:

16.  

Այլ պայմաններ

·      Վարկառուն Բանկում մուտքագրում է կանխավճար[4], որը սառեցվում է մինչև վարկի տրամադրումը:

·      Առաջնային շուկայից անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում, որպես կանխավճարը հավաստող փաստաթուղթ, Հաճախորդը կարող է Բանկ ներկայացնել կառուցապատողի կողմից տրամադրված նախավճարի անդորրագիր և/կամ նախավճարների պայմանանագրեր/համաձայնագրեր:

·      Գրավատուն և Վարկառուն պետք է լինի նույն անձը

·      Հաճախորդը պետք է ներկայացնի եկամտի աղբյուրը

17.  

1. Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

·      Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:

·      Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, գրավի առարկա հանդիսացող գույքի գրավադրման գործընթացը ավարտելուց հետո առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

[1] Բանկի կողմից հաճախորդի փոխարեն գույքի ապահովագրություն իրականացնելու դեպքում (իրականացվում է վարկի գործողության երկրորդ տարվանից սկսված)՝ նշված տոկոսադրույք + 0.2%:
[2] Բանկի կողմից հաճախորդի փոխարեն գույքի ապահովագրություն իրականացնելու դեպքում (իրականացվում է վարկի գործողության երկրորդ տարվանից սկսված)՝ նշված տոկոսադրույք + 0.2%:
[3] Վարկ/գրավ գործակցի հաշվարկման ժամանակ ընդունվում է անշարժ գույքի գնահատման և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնը:
[4] Գույքի ձեռքբերման գնի և վարկի գումարի տարբերության չափով