Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Action

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում է Բանկի EvocaTouch հեռակառավարման համակարգով հայտ ներկայացնելու միջոցով, անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

Ովքեր կարող են դիմել

21-58 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի գումարը[1]

ՀՀ դրամ

310,000 – 10,000,000

 

ԱՄՆ դոլար

500-20,000

 

Եվրո

500-20,000

 

Վարկի տրամադրման կարգը

Վարկի տրամադրումը իրականացվում է անկանխիկ եղանակով` հաշվեգրելով հաճախորդի հաշվեհամարին:

 

Տարեկան տոկոսադրույք1  

 

 

ՀՀ դրամ

Անվանական

Փաստացի

18% - 21.5%1 

23.77%

ԱՄՆ դոլար

13.5% – 18%1

19.58%

Եվրո

12% – 17%1 

18.41%

Վարկի մարման ժամկետը

24 – 60 ամիս

Վարկի մարման եղանակ

Անուիտետային

Գանձվող վճարներ

Առկա չէ

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015%,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1%:

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է վայրկյանների ընթացքում:

Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

[1]Վարկի առավելագույն գումարը և տարեկան անվանական տոկոսադրույքը որոշվում է համաձայն հաճախորդի վարկարժանության  գնահատականի