Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Վերանորոգման վարկեր (Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն «Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում)

Վարկի տրամադրման նպատակը

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` ուղղված էներգաարդյունավետության բարձրացմանը. ընդ որում վարկի միջոցների նվազագույնը 40%-ը պետք է ուղղված լինի բնակելի անշարժ գույքի  էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված միջոցառումների և նյութերի/պարագաների ձեռքբերմանըայդ թվում՝ մինչև վարկի գումարի 20%-ը կարող է ուղղվել էներգախնայող կենցաղային սարգավորումների ձեռքբերմանը (Ծրագրի շրջանակներում ընդունելի էներգաարդյունավետ նյութերի/պարագաների ցանկը և դրանց նկատմամբ պարտադիր սահմանաչափերը սահմանվում են Ծրագրի համար մշակված Գործառնական Ձեռնարկում):

Ովքեր կարող են դիմել

18– 63 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, որոնց եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում և ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

Անշարժ գույքի վայրը

ՀՀ ամբողջ տարածքում, բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն համայնքի

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

275,000- 3,000,000 ՀՀ դրամ 

Վարկի մարման ժամկետը

60 - 84 ամիս 

Տարեկան տոկոսադրույքներ

Անվանական

Փաստացի

10.5%

 11.26 %

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,
ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %: 

Վարկի մարման ձևը

Տրամադրվում է 6-ամիս արտոնյալ ժամանակաշրջան՝ միայն տոկոսների ամենամսյա մարում։
Արտոնյալ ժամանակաշրջանից հետո «Անուիտետային» կամ «Զսպանակաձև»:

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Երրորդ անձի /անձանց/  երաշխավորություն (անհրաժեշտության դեպքում)

Բանկի կողմից գանձվող վճարներ

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար - վարկի գումարի 0.5%-ի չափով, բայց ոչ պակաս, քան 5,000 ՀՀ դրամ:  

Վարկի գումարի կանխիկ ստացման դեպքում գանձվում է կանխիկացման վճար՝ համաձայն Բանկում գործող սակագների:

Այլ պայմաններ

  • Բնակելի անշարժ գույքի մեկ միավորը Ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկային միջոցների հաշվին կարող է մի քանի անգամ վերանորոգվել:

էներգաարդյունավետության գնահատում

Կարող է իրականացվել նաև հայտատուների կողմից՝ այցելելով Jermojakh.com կայքդրամաշնորհի իրավունակությունն ու գումարը որոշելու նպատակով:

Դրամաշնորհ

Վարկառուն ստանում է վարկի պայմանագրային գումարի 5% դրամաշնորհ , սակայն ոչ ավել քան վարկի ընթացիկ մնացորդի չափով դրամաշնորհ, որն ուղղվում է վարկի մայր գումարի մարմանը, եթե վարկի գումարի 40% - ից ավելին օգտագործվում է էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռքբերման նպատակով

  • Դրամաշնորհի տրամադրման նախապայման են հանդիսանում նաև ստորև ներկայացված դրույթները`
  • Իրականացված բոլոր միջոցառումների առնվազն 90%-ը պետք է հիմնավորված լինեն վճարումը հաստատող փատաթղթերով:
  • Եթե վարկառուն բացի էներգաարդյունավետ նյութերի/պարագաների ձեռքբերումից իրականացրել է նաև գույքի վերանորոգում, ապա անհրաժեշտ է ապահովել վերանորոգման աշխատանքներն ամփոփող նախնական և վերջնական լուսանկարներ և/կամ տեսաերիզ:

Դրամաշնորհի հատկացման առաջարկը վարկառուին ներկայացնում է ԳՖՀ-ն: Դրամաշնորհը տրամադրվում է Վարկառուի համաձայնությամբ։

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:

Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում: