Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

SingleTOUCH

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում է Բանկի EvocaTouch հեռակառավարման համակարգով հայտ ներկայացնելու միջոցով, անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

Ովքեր կարող են դիմել

21-58 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր հանդիսանում են բանկի քարտապան հաճախորդ:

Վարկի արժույթը`

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումարը`

ՀՀ դրամ

300,000 – 5,000,000 

ԱՄՆ դոլար

500-10,000 

Վարկի տրամադրման կարգը`

Վարկի տրամադրումը իրականացվում է բացառապես անկանխիկ եղանակով` հաշվեգրելով հաճախորդի վճարային քարտին:

Բանկի քարտապան հաճախորդներին վարկը տրամադրվում է` անմիջապես հաշվեգրվելով վճարային քարտին:

Այն անձինք, ովքեր չեն հանդիսանում  Բանկի քարտապան հաճախորդ, վարկային հայտը հաստատվելու դեպքում, վերջինիս անվամբ թողարկվում է վճարային քարտ: Վճարային քարտը թողարկվելու դեպքում վարկի գումարը հաշվեգրվում է քարտային հաշվին:[1]

Տոկոսադրույք`

 

Անվանական

Փաստացի

ՀՀ դրամ

21.5 %

23.77 %

ԱՄՆ դոլար

18 %

19.35 %

Վարկի մարման ժամկետը`

60 ամիս

Վարկի մարման եղանակ`

«Անուիտետային»

Գանձվող վճարներ`

Առկա չէ

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,1 %,
ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %:

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1 (մեկ) օրվա ընթացքում:
Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

1. Էլեկտրոնային դիմում-հայտ

2. Էլեկտրոնային եղանակով մուտքագրվում է սոցիալական քարտի համար:

[1] Հաճախորդը վճարային քարտը կարող է ստանալ բանկի տարածքում առձեռն կամ առաքման միջոցով: