Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Սոցիալական հաշվի (կենսաթոշակային) քարտեր

Մատուցվող ծառայություններ

MasterCard Standard/ AMD

Քարտի թողարկում և տրամադրում

0

Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ

0

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան %

3%

Բանկային (քարտային) հաշվից միջոցների կանխիկացում (Բանկի սպասարկման կետերում)

0

Քարտային հաշվից  միջոցների կանխիկացում (այլ բանկերի ՀՀ տարածքում գործող սպասարկման կետերում) «ԱրՔա» համակարգի անդամ հանդիսացող ՀՀ բանկերի ATM-ով և POS-ով

0.5%

Քարտերով կանխիկի տրամադրում օտարերկրյա բանկերի և «ԱրՔա» համակարգի անդամ չհանդիսացող ՀՀ բանկերի ATM-ով և POS-ով

1%
նվազագույն
1.500 ՀՀ դրամ

Անկանխիկ գործարքների իրականացում

0

Քարտի բլոկավորում (քարտապանի պահանջով)

0

Քարտի վերաթողարկում գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

0

Բանկոմատի միջոցով քարտի առգրավման դեպքում (բանկի սպասարկման կետերում) քարտի վերադարձ

0

Քարտի ապաբլոկավորում [1]

1,000 ՀՀ դրամ

PIN կոդի վերաթողարկում

0

Քարտի վերաթողարկում կորստի կամ վնասվելու դեպքում

0

PIN ծածկագրի գեներացման հայտ

0

Քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում

0

Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում 1 ամսից ավել ժամանակահատվածի համար [2]

1000 ՀՀ դրամ

Գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացում

Մինչև 5,000 ՀՀ դրամ գործարքներ[3]

20 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործարքներ

0

Քարտից քարտ փոխանցումներ www.arca.am  կայքի և բանկոմատների միջոցով

ԱրՔա  համակարգի  անդամ հանդիսացող այլ  բանկերի հաճախորդների օգտին

0.5 %

[1] Ծառայությունը առաջին դեպքի համար մատուցվում է անվճար, իսկ հետագայում` համաձայն աղյուսյակում նշված միջնորդավճարի:
[2] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ
[3] Սակագինը գործում է նաև գործարքի մերժման դեպքում ուղարկված SMS հաղորդագրության համար՝ անկախ գործարքի գումարի չափից: