Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Էսքրոու հաշիվների բացում և վարում

Հաշվի բացման և սպասարկման վճար

Գործարքի գումարի 0.1% min 10,000 ՀՀ դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

Էսքրոու պայմանագրում պայմանների փոփոխություն

10,000 ՀՀ դրամ

Հաշվի փակում

Անվճար

Հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տոկոս

0

Հաշվից այլ հաշվարային և դրամարկղային գործառնությունների իրականացում

Համաձայն սույն Սակագների և դրույքների