Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Վճարային քարտեր

Վճարային քարտեր[1]

Մատուցվող ծառայություններ

MasterCard Standard / Visa Classic

MasterCard Gold / Visa Gold

Visa Business

VISA Infinite

Քարտի տրամադրում

0

0

0

0

Քարտի տարեկան սպասարկում

5,000
ՀՀ դրամ

15,000
ՀՀ դրամ

10,000
ՀՀ դրամ

100,000
ՀՀ դրամ

Քարտի տարեկան սպասարկում օտարերկրյա քաղաքացիների համար[2]

25,000
ՀՀ դրամ

75,000
ՀՀ դրամ

50,000
ՀՀ դրամ

500,000
ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ քարտի տրամադրում

0

0

0

0

Լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկում

3,000
ՀՀ դրամ

10,000
ՀՀ դրամ

7,000
ՀՀ դրամ

70,000
ՀՀ դրամ կամ անվճար Visa Gold

Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ

0

0

0

0

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան %

մինչև 5 մլն. ՀՀ դրամ

0%

0%

0%

1.5%

5 մլն. ՀՀ դրամ և ավել

1%

1%

1%

2%

արտարժույթ

0%

0%

0%

0%

Քարտերով կանխիկի տրամադրում Բանկի ATM-ով և POS-ով[3]

ՀՀ դրամ

0.2%

0.2%

0.2%

1%

ԱՄՆ դոլար և Եվրո

0.5%

0.5%

0.5%

1%[4]

Այլ արտարժույթ

0.3%

0.3%

0.3%

1%

Քարտերով կանխիկի տրամադրում «ԱրՔա» համակարգի անդամ հանդիսացող ՀՀ բանկերի ATM-ներով և POS-տերմինալներով[5]

0.8%

0.8%

0.8%

1.2%[6]

Քարտերով կանխիկի տրամադրում օտարերկրյա բանկերի և «ԱրՔա» համակարգի անդամ չհանդիսացող ՀՀ բանկերի ATM-ներով և POS-տերմինալներով[7]

1% min
1,500 ՀՀ դրամ

1% min
1,500 ՀՀ դրամ

1% min
1,500 ՀՀ դրամ

1.5% min
2,500 ՀՀ դրամ[8]

Բանկի տարածքում քարտային հաշվից կանխիկի տրամադրում[9]

ՀՀ դրամ

0.2%

0.2%

0.2%

1%

ԱՄՆ դոլար

0.5%

0.5%

0.5%

 1%

Այլ արտարժույթ

0.3%

0.3%

0.3%

1%

Առևտրի կետերում Բանկի և այլ բանկերի POS տերմինալներով անկանխիկ գործարքների իրականացում

0

0

0

0

Քարտի գործողության կասեցում

0

0

0

0

Քարտի գործողության ապակասեցում (սխալ PIN ծածկագրի կամ CVV մուտքագրման դեպքում)

1,000
ՀՀ դրամ

1,000
ՀՀ դրամ

1,000
ՀՀ դրամ

1,000
ՀՀ դրամ

Քարտի վերաթողարկում գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

0

0

0

0

Քարտի վերաթողարկում կորստի, վնասելու կամ  PIN ծածկագրի կորստի դեպքում

3,000
ՀՀ դրամ

10,000
ՀՀ դրամ

5,000
ՀՀ դրամ

30,000
ՀՀ դրամ

PIN ծածկագրի գեներացման հայտ

1,000
ՀՀ դրամ

1,000
ՀՀ դրամ

1,000
ՀՀ դրամ

1,000
ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում

0

0

0

0

Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում 1 ամսից ավել  

ժամանակահատվածի համար[10]

1,000
ՀՀ դրամ

1,000
ՀՀ դրամ

1,000
ՀՀ դրամ

0

Կանխիկի մուտքագրում «ԱրՔա»  համակարգի  անդամ հանդիսացող բանկերի ATM-ով (ATM CASH-IN)

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

Գործարքի վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացում

Մինչև 5,000 ՀՀ դրամ գործարքներ[14]

20 ՀՀ դրամ

20 ՀՀ դրամ

20 ՀՀ դրամ

20 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործարքներ

0

0

0

0

Գերածախսի գծով տույժեր

20%
տարեկան

20%
տարեկան

20%
տարեկան

20%
տարեկան

Քարտից քարտ փոխանցումներ www.arca.am  կայքի և բանկոմատների միջոցով

Բանկի վճարային քարտին [11]

0.3%

0.3%

0.3%

1%

«ԱրՔա»  համակարգի  անդամ հանդիսացող այլ  բանկերի վճարային քարտերին[12]

0.5%

0.5%

0.5%

1.2%

Վարկային սահմանաչափի տրամադրման հայտի ուսումնասիրման միջնորդավճար

2,000
ՀՀ դրամ

2,000
ՀՀ դրամ

2,000
ՀՀ դրամ

0

Գործող վարկային սահմանաչափի ավելացման հայտի ուսումասիրման միջնորդավճար  

1,000
ՀՀ դրամ

1,000
ՀՀ դրամ

1,000
ՀՀ դրամ

0

Մեկ օրվա ընթացքում կանխիկացման սահմանաչափերի ավելացման միջնորդավճար քարտի գործողության ամբողջ ընթացքում. 

Կանխիկացման սահմանաչափի փոփոխություն մինչև 5մլն ՀՀ դրամի դեպքում

2,900
ՀՀ դրամ

2,900
ՀՀ դրամ

2,900
ՀՀ դրամ

0

Կանխիկացման սահմանաչափի փոփոխություն մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ և ավելի դեպքում

4,900
ՀՀ դրամ

4,900
ՀՀ դրամ

4,900
ՀՀ դրամ

0

Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ [13]

5,000
ՀՀ դրամ

5,000
ՀՀ դրամ

5,000
ՀՀ դրամ

5,000
ՀՀ դրամ

Ժամկետը լրացած վճարային քարտի քարտային հաշվի սպասարկման վճար

Ամսական 2000 ՀՀ դրամ, իսկ միջոցների անբավարարության դեպքում՝ հաշվի մնացորդի չափով։

[1] MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Gold, Visa Gold և VISA Infinite տեսակի վճարային քարտերը տրամադրվում են ֆիզիկական անձանց, իսկ Visa Business տեսակի վճարային քարտերը` իրավաբանական անձանց:
[2] 3 տարվա սպասարկման վճարը պետք է վճարվի միանվագ՝ քարտի բացման ժամանակ
Հավելյալ ժամկետով (արտոնյալ ժամանակահատվածով) վարկային սահմանաչափի (օվերդրաֆտի) առկայությամբ վճարային քարտերի քարտային հաշիվներով (առանց վճարային քարտի առկայության) իրականացվող ցանկացած գործարքի համար գործում է սույն գլխով սահմանված` Վճարային քարտերի համար սահմանված սակագները (Սակագինը կիրառվում է միայն 01/06/2018թ.-ից ներառյալ տրամադրվող վճարային քարտերի համար):
Աշխատավարձային վճարային քարտերի տրամադրման և սպասարկման սակագները սահմանվում են քարտապանի գործատուի հետ կնքված պայմանագրով: Բանկի Վարչության որոշմամբ կարող են սահմանվել վճարային քարտերի տրամադրման այլ պայմաններ և սակագներ:
[3] Հավելյալ ժամկետով (արտոնյալ ժամանակահատվածով) վարկային սահմանաչափի (օվերդրաֆտի) առկայությամբ քարտերի համար 1%:
[4] Սակագինր գործում է VISA Infinite քարտին կից տրամադրված ցանկացած տեսակի լրացուցիչ քարտերի դեպքում:
[5] Հավելյալ ժամկետով (արտոնյալ ժամանակահատվածով) վարկային սահմանաչափի (օվերդրաֆտի) առկայությամբ քարտերի համար 1.5%:
[6] Սակագինր գործում է VISA Infinite քարտին կից տրամադրված ցանկացած տեսակի լրացուցիչ քարտերի դեպքում:
[7] Հավելյալ ժամկետով (արտոնյալ ժամանակահատվածով) վարկային սահմանաչափի (օվերդրաֆտի) առկայությամբ քարտերի համար 1.5% min 2,500 ՀՀ դրամ:
[8] Սակագինր գործում է VISA Infinite քարտին կից տրամադրված ցանկացած տեսակի լրացուցիչ քարտերի դեպքում:
[9] VISA Infinite վճարային քարտի դեպքում նշված սակագինը գործում է նաև VISA Infinite վճարային քարտի քարտային
հաշվից փոխանցում իրականացնելու դեպքում:
Հավելյալ ժամկետով (արտոնյալ ժամանակահատվածով) վարկային սահմանաչափի (օվերդրաֆտի) առկայությամբ քարտերի համար 1%, արտարժույթ` 1%:
Այս սակագինը գործում է նաև Հավելյալ ժամկետով (արտոնյալ ժամանակահատվածով) վարկային սահմանաչափի (օվերդրաֆտի) առկայությամբ քարտի քարտային հաշվից փոխանցում իրականացնելու դեպքում:
[10] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ
[11] Հավելյալ ժամկետով (արտոնյալ ժամանակահատվածով) վարկային սահմանաչափի (օվերդրաֆտի) առկայությամբ քարտերի համար 1%
[12] Հավելյալ ժամկետով (արտոնյալ ժամանակահատվածով) վարկային սահմանաչափի (օվերդրաֆտի) առկայությամբ քարտերի համար 1.5%
[13] Գանձվում է միայն այն դեպքում, երբ բողոքարկման գործընթացի արդյունքում պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից կամ հաճախորդի կողմից քարտի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով
[14] Սակագինը գործում է նաև գործարքի մերժման դեպքում ուղարկված SMS հաղորդագրության համար՝ անկախ գործարքի գումարի չափից: