Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Գրությունների, թույլտվությունների և համաձայնությունների տրամադրում

Գրությունների, թույլտվությունների և համաձայնությունների տրամադրում

Փաստաթղթի անվանում

Սակագին[1]

Գրություն՝ ամբողջությամբ կատարված վարկային պարտավորությունների մասով գրավի իրավունքի դադարեցման վերաբերյալ (եթե հաճախորդը ցանկանում է արագացված կարգով) [2]  

5.000 ՀՀ դրամ

Համաձայնություն՝ ապահովման միջոց հանդիսացող գույքը օտարելու վերաբերյալ

Համաձայնություն՝ ապահովման միջոց հանդիսացող գույքը վաճառելու և հաջորդող գրավ դնելու վերաբերյալ

Համաձայնություն՝ ապահովման միջոց հանդիսացող գույքը նվիրատվությամբ օտարելու վերաբերյալ

Համաձայնություն՝ ապահովման միջոց հանդիսացող գույքի բաժնեմասը  նվիրատվությամբ օտարելու վերաբերյալ

Համաձայնություն՝ ապահովման միջոց հանդիսացող  անշարժ գույքին նոր հասցե և/կամ հասցեի փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ 

Համաձայնություն՝ ապահովման միջոց հանդիսացող անշարժ գույքի առանձնացման և/կամ միավորման վերաբերյալ

Համաձայնություն՝ տրանսպորտային միջոցի պետական սահմանի հատման վերաբերյալ

Համաձայնություն՝ տրանսպորտային միջոցի պետ.համարանիշների փոփոխման  վերաբերյալ

Գրավադրված անշարժ գույքի հասցեում ընտանիքի անդամի և/կամ երրորդ անձի հաշվառման կամ հաշվառումից հանելու վերաբերյալ

Բանկում գրավի առարկա հանդիսացող գույքը վարձակալությամբ տրամադրելու համաձայնություն

15.000 ՀՀ դրամ

Երաշխավորի փոփոխություն

Համավարկառուի,  գրավատուի փոփոխություն

40,000 ՀՀ դրամ

 

[1] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ

[2] Արագացված կարգով գրավից ազատման գրությունը տրամադրվում է 1(մեկ) աշխատանքային օրվա ընացքում` եթե դիմումը ներկայացվել է մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 12:00: