Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Սնանկության հատուկ հաշիվների բացում և վարում

Ֆիզիկական անձանց

Հաշվի բացում

2,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան սպասարկում

Անվճար

Իրավաբանական անձանց

Հաշվի բացում

Անվճար

Տարեկան սպասարկում

5,000 ՀՀ դրամ