Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Անկանխիկ ոսկով փոխանցումներ

Անկանխիկ ոսկով փոխանցումներ[1] 

Ներբանկային փոխանցումներ

0

Միջբանկային փոխանցումներ[2]

20,000 ՀՀ դրամ

Վճարային վավերապայմանների փոփոխման հարցումներ

25,000 ՀՀ դրամ

Վճարման հանձնարարականի չեղյալ համարելու վերաբերյալ հարցումներ

25,000 ՀՀ դրամ

Կատարված փոխանցումներով գումարների որոնման հարցումներ

25,000 ՀՀ դրամ

Վճարման հանձնարարագրերի S.W.I.F.T.  կրկնօրինակների տրամադրում[3]

1,000 ՀՀ դրամ

[1] Մինչև ժ.15:30 ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են նույն բանկային օրը, իսկ ժ.15:30 ից հետո ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են մեկ բանկային օրվա ընթացքում: Անկանխիկ ոսկով փոխանցում կատարելու, ինչպես նաև անկանխիկ ոսկու առք ու վաճառքի յուրաքանչյուր գործառնության նվազագույն սահմանաչափը սահմանված է՝ 31.0 գրամ:
[2] Նշված միջնորդավճարից բացի, լրացուցիչ գանձվում են Բանկի կատարած ծախսերը այլ (ոչ Բանկի թղթակից) բանկերի կողմից գանձված համապատասխան միջնորդավճարների չափով:
[3] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ