Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Ակրեդիտիվներ

Ակրեդիտիվներ[1]

Ակրեդիտիվի նախնական ծանուցում

 50.000 ՀՀ դրամ

Ակրեդիտիվի ծանուցում

 0.15% min 50,000 ՀՀ դրամ

Ակրեդիտիվի բացում

 0.15% min 50,000 ՀՀ դրամ

Ակրեդիտիվի հաստատում

 0.15% min 50,000 ՀՀ դրամ

Ակրեդիտիվի վճարում կամ նեգոցիացիա

 0.15% min 50,000 ՀՀ դրամ

Ակրեդիտիվի փաստաթղթերի ընդունում, ստուգում, առաքում

 0.15% min 50,000 ՀՀ դրամ

Ակրեդիտիվի պայմանների փոփոխում

 50,000 ՀՀ դրամ

Ակրեդիտիվի չեղյալ համարում

 0.15% min 50,000 ՀՀ դրամ

[1] Սահմանված վճարներից բացի լրացուցիչ գանձվում է Բանկի կողմից կրած ծախսերը` փաստացի կատարած ծախսի չափով: