Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Mastercard World Digital քարտեր

Mastercard World Digital  քարտեր

Քարտի տեսակ

Mastercard World Digital

Քարտի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Visa Digital  քարտի սպասարկման վճար

0 ՀՀ դրամ*

Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք[1]

0%

PIN ծածկագրի թողարկում, վերաթողարկում

2,000 ՀՀ դրամ

Կանխիկացում[2]

Բանկի բանկոմատներից, Բանկի POS տերմինալների միջոցով

ՀՀ դրամ՝ 2 %

ԱՄՆ դոլար՝ 2 %

Եվրո՝ 2 %

ԱրՔա համակարգի անդամ հանդիսացող ՀՀ բանկերի բանկոմատներից և POS տերմինալների միջոցով

2.5 %

Այլ բանկերի բանկոմատներից և POS-տերմինալների միջոցով

2.5 %, min 1,500 ՀՀ դրամ

Կանխիկացման օրական առավելագույն սահմանաչափեր

Գումարային

1,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Քանակային

10 հատ

Բանկոմատի միջոցով կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումարային սահմանաչափ

300,000 – 400,000 ՀՀ դրամ (կախված ԱԳՄ տեսակից)

Կանխիկի մուտքագրում Բանկի վճարային տերմինալներով

0

Բանկի վճարային տերմինալներով կանխիկի մուտքագրման մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ

100,000 ՀՀ դրամ

Կանխիկի մուտքագրում Բանկի և ԱրՔա անդամ այլ բանկերի բանկոմատներով (ATM CASH-IN)2

0.6 %

Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

0

Ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0

Փոխանցումներ

Քարտից քարտ փոխանցումներ Բանկի այլ քարտապաններին

0.3 %

Քարտից քարտ փոխանցումներ ԱրՔա  համակարգի  անդամ հանդիսացող այլ  բանկերի և ԱրՔա  համակարգի հետ H2H կապուղով աշխատող բանկերի վճարային քարտերին

0.5%

Քարտի գործողության կասեցում

0

Քարտի գործողության ապակասեցում  (սխալ PIN ծածկագրի կամ CVV մուտքագրման դեպքում)

500 ՀՀ դրամ

Քարտի վերաթողարկում

գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

0

Քարտի վերաթողարկում այլ պատճառներով

2,000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում

0

Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում 1 ամսից ավել ժամանակահատվածի համար [3]

0

Գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացում

Մինչև 5,000 ՀՀ դրամ գործարքներ [4]

20 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործարքներ

0

Կանխիկացման գործարքների քանակի կամ սահմանաչափերի  ավելացման միջնորդավճար

0

Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ[5]

5,000 ՀՀ դրամ

Գերածախսի գծով տույժեր

20% տարեկան

Վարկային սահմանաչափի հնարավորություն

Առկա է՝ Համաձայն Վարկավորման պայմանների և սակագների

*Մինչև 30.04.2024

[1] Տոկոսագումարները տրամադրվում են եռամսյակային:

[2] Digital քարտից կանխիկացումը կամ  կանխիկի մուտքագրումը  Բանկի և ԱրՔա անդամ այլ բանկերի բանկոմատներով (ATM CASH-IN) հնարավոր է միայն PIN ծածկագրի  առկայության  դեպքում:

[3] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:

  Նվազագույն մնացորդ, որի վրա իրականացվում է %-ների հաշվեգրում:

[4] Սակագինը գործում է նաև գործարքի մերժման դեպքում ուղարկված SMS հաղորդագրության համար՝ անկախ գործարքի գումարի չափից:

[5] Գանձվում է միայն այն դեպքում, երբ բողոքարկման գործընթացի արդյունքում պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից կամ հաճախորդի կողմից քարտի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով: