Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Այլ ծառայություններ

Վարկի տրամադրման համար շարժական գույքի գրավի (ավտոմեքենա) հաստատման (ձևակերպման) միջնորդավճար [1]

10,000 ՀՀ դրամ

Իրավաբանական և /կամ/ անհատ ձեռնարկատեր պոտենցիալ վարկառուների վարկային հայտերի ուսումնասիրման վճարը

Միանվագ 20,000 ՀՀ դրամ

Դրամական հոսքերով տրամադրվող կարճաժամկետ վարկերի /երաշխիքների/ սպասարկման վճար

Միանվագ, վարկի /երաշխիքի/  գումարի 0.1% -ի չափով, բայց ոչ ավել քան 30.000 ՀՀ դրամը

Հաշվի լիազորագրային կառավարման դեպքում լիազորագիրը բանկի տարածքում կազմելու վճար[2]

4,000 ՀՀ դրամ

Գործող վարկի պայմանների վերանայման հայտի ներկայացման վճար[3]

Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

5,000 ՀՀ դրամ

Իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների համար

15,000 ՀՀ դրամ

Համաձայն ՀՀ կառավարության թիվ 205-ն որոշման, վճարված տոկոսագումարների չափի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ներկայացնելու համար [4]

1,000 ՀՀ դրամ

2021թ.մայիսի 26-ից անվճար

Սմարթֆոնների օգնությամբ բանկոմատներից գումարների կանխիկացման և փոխանցման պրոդուկտների միջնորդավճար

Կիրառվում է համապատասխան հաշվի կամ քարտի՝ բանկում գործող կանխիկացման սակագինը:

Բանկային հաշվից փոխանցում վճարային քարտին[5]

0.2%, նվազագույնը 50 ՀՀ դրամ

Քարտից (Քարտային հաշվից) փոխանցում վճարային քարտին[6]

Բանկի վճարային քարտին - 0.3%

«ԱրՔա»  համակարգի  անդամ հանդիսացող այլ  բանկերի վճարային քարտերին - 0.5%

Ապառիկ  առևտրի վարկավորման համար համագործակցող կազմակերպության հատուկ հաշվի տարեկան սպասարկման վճար

20,000 ՀՀ  դրամ

EvocaTouch հավելվածում SMS-ի միջոցով գործարքի հաստատման կոդ ստանալու վճար

3,000 ՀՀ դրամ (տարեկան)

E-Sign-ով ստորագրված փաստաթղթերի թղթային տարբերակները հաճախորդներին տրամադրելու վճար

2,000 ՀՀ դրամ 

[1] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ
[2] Միջնորդավճարը ներկայացված է ներառյալ ԱԱՀ:
[3] Այն դեպքում, երբ հաճախորդը վարկի տրամադրման ժամանակ հնարավորություն չի ունեցել բանկին հայտնելու վարկի գծով մարումների նախընտրելի օր, ապա հաճախորդի կողմից վարկի գծով մարումների օրվա փոփոխության հայտ ներկայացվելու դեպքում, 1-ին անգամվա համար սույն սակագինը չի կիրառվում:
[4] Միջնորդավճարը ներկայացված է ներառյալ ԱԱՀ:
[5]Փոխանցում կարող է իրականացվել ԱրՔա համակարգի անդամ հանդիսացող բանկերի վճարային քարտերին: Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցողի հաշվից (չի ներառվում փոխանցման գումարի մեջ):
[6] Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցողի հաշվից (չի ներառվում փոխանցման գումարի մեջ):