Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Կառուցապատողի հատուկ հաշվի բացում և վարում

Հաշվի բացում

40,000 ՀՀ դրամ

Հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տոկոս

Կիրառվում է սույն Սակագներով և դրույքներով ընթացիկ հաշիվների համար սահմանված տոկոսադրույքները:

Հաշվի փակում

Անվճար

Հաշվից այլ հաշվարային և դրամարկղային գործառնությունների իրականացում

Համաձայն սույն Սակագների և դրույքների