Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Բանկային երաշխիքներ

Բանկային երաշխիքներ [1]

Միջազգային առևտրի սպասարկման երաշխիքներ

Երաշխիքի թողարկում և/կամ հաստատում (տարեկան)

Պայմանագրային

Երաշխիքի պայմանների փոփոխում (ա.թ. երկարաձգում)

50,000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի ծանուցում

50,000 ՀՀ դրամ

Պայմանների փոփոխման ծանուցում

50,000 ՀՀ դրամ

Բանկի կողմից թողարկված և/կամ հաստատված երաշխիքով վճարում

0,15 % min 50,000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի ետ կանչում

50,000 ՀՀ դրամ

Բանկային այլ երաշխիքներ[2]

Երաշխիքի պայմանների փոփոխում

15,000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի ետ կանչում/չեղյալ համարում

25,000 ՀՀ դրամ

[1] Սահմանված վճարներից բացի լրացուցիչ գանձվում է Բանկի կողմից կրած ծախսերը` փաստացի կատարած ծախսի չափով:
[2] Սույն կետի դրույքները և սակագները վերաբերում են բոլոր այն բանկային երաշխիքներին, որոնք չեն հանդիսանում միջազգային առևտրի բանկային սպասարկման ապահովման նպատակով թողարկվող երաշխիքներ: