Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Ընթացիկ հաշիվներ

Ընթացիկ հաշիվներ

Ընթացիկ հաշիվների բացման արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

ՌԴ ռուբլի

Բրիտանական  ֆունտ

Շվեյցարական ֆրանկ

Կանադական դոլար

Չինական յուան

ԱՄԷ դիրհամ

Հաշվի բացման միանվագ վճար[1]

ա) Ֆիզիկական անձանց

Բանկի գործունեության վայրում[2]

2,000 ՀՀ դրամ

Հեռակառավարման համակարգերի միջոցով

0

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար

10,000 ՀՀ դրամ

գ) ՀՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձանց 

0

դ) Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ

20,000 ՀՀ դրամ

ե) Պետական աջակցության հաշիվ

0

Հաշվի սպասարկում  

ա) Ֆիզիկական անձանց 

0

բ) Իրավաբանական անձանց 

Ռեզիդենտ

Ոչ ռեզիդենտ

Յուրաքանչյուր հաշվի համար՝
2,000 ՀՀ դրամ տարեկան

Յուրաքանչյուր հաշվի համար՝
3,000 ՀՀ դրամ ամսեկան

գ) Oտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող Հայաստանում գրանցված անհատ ձեռնարկատերեր

Յուրաքանչյուր  հաշվի համար – 10,000 ՀՀ դրամ տարեկան

դ) VIP Ֆիզիկական անձ

12,000 ՀՀ դրամ տարեկան

ե) VIP Իրավաբանական անձանց

30,000 ՀՀ դրամ տարեկան

Հաշվի փակում 

0

Հաշվի չնվազող մնացորդ  

ա) Ֆիզիկական անձանց/Պետական աջակցության հաշիվ

0

բ) Իրավաբանական անձանց

0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում գործառնությունների կատարմանն առընթեր, 30 օրյա պարբերականությամբ

0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում[3]

1-12 ամիս վաղեմություն ունեցող՝ 1,000 ՀՀ դրամ:
1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող՝ 2,000 ՀՀ դրամ:

Հաշվին անկանխիկ միջոցների մուտքագրում 

0

Հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք[4]

ՀՀ դրամ

մինչև 5 մլն. ՀՀ դրամ

0 %

5 մլն. ՀՀ դրամ և ավել 

1 %

Արտարժույթ 

0 %

Պետական աջակցության հաշիվ[5]

4.5 %

Տեղեկանքների տրամադրում[6] 

2,000 ՀՀ դրամ

Տեղեկանքների տրամադրում աուդիտորական հարցումների վերաբերյալ (բացառությամբ ՀՀ բանկերի)[7] 

10,000 ՀՀ դրամ

VIP սպասարկման համար Բանկի սահմանած չափանիշներին չհամապատասխանող հաճախորդներին «VIP Zone»-ում սպասարկման տարեկան վճարներ[8]

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձ հաճախորդի սպասարկում

100,000 ՀՀ դրամ

Իրավաբանական անձ հաճախորդի սպասարկում

250,000 ՀՀ դրամ

Օտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող ֆիզիկական անձ  հաճախորդի սպասարկում

250,000 ՀՀ դրամ

[1] Գանձվում է հաշիվը բացելու պահին, 1 անգամյա՝ անկախ բացվող հաշիվների քանակից:
[2] Սակագինը չի կիրառվում բանկային ավանդների սպասարկման համար բացված հաշիվների նկատմամբ:
[3] Միրջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
[4] Հաշվարկվող տոկոսագումարների հաշվեգրումը կատարվում է եռամսյակային կտրվածքով:
[5] Հաշվարկվող տոկոսագումարների հաշվեգրումը կատարվում է տարեկան կտրվածքով:
[6] Միրջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
[7] Միրջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
[8] Վճարման օրվան հաջորդող 1 տարվա ընթացքում Հաճախորդը կարող է սպասարկվել «VIP Zone»-ում` չունենալով VIP Հաճախորդի կարգավիճակ: Ընդ որում, այդ ընթացքում «VIP Zone»-ում սպասարկվելուց հրաժարվելու պարագայում վճարված միջնորդավճարը հետ չի վերադարձվում:
Հաճախորդից չի գանձվում սույն սակագներով սահմանված ընթացիկ հաշվի բացման և սպասարկման վճարը: