Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

Հաշվի բացում

5,000 ՀՀ դրամ

Հաշվի սպասարկում (տարեկան)[1]

0.1%

Հաշվի փակում

0

Հաշվի չնվազող մնացորդ

0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի Տրամադրում /30օրյա պարբերականությամբ

0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում[2]

1-12 ամիս վաղեմություն ունեցող՝
1,000 ՀՀ դրամ:
1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող՝
2,000 ՀՀ դրամ:

Հաշվին անկանխիկ ոսկու մուտքագրում`

Բանկի միջոցով գնված անկանխիկ ոսկու դեպքում

0

Այլ բանկերից փոխանցված անկանխիկ ոսկու դեպքում

20,000 ՀՀ դրամ

Հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0

Տեղեկանքների տրամադրում[3]

2,000 ՀՀ դրամ

Տեղեկանքների տրամադրում աուդիտորական հարցումների վերաբերյալ[4]

10,000 ՀՀ դրամ

[1] Միջնորդավճարը գանձվում է ամսական կտրվածքով՝ հիմք ընդունելով օրական միջին մնացորդները:
[2] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
[3] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
[4] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ: