Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Պահառուական ծառայություններ

Պահառուական ծառայություններ[1]

Կորպորատիվ արժեթղթերի պահառություն

Արժեթղթերի հաշվի բացում`

 Ֆիզիկական անձի համար

2,000 ՀՀ դրամ

 Իրավաբանական անձի համար

5,000 ՀՀ դրամ

 Դեպո հաշվի սպասարկում

0

Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին

0

Արժեթղթերի փոխանցում`

Արժեթղթերի փոխանցումներ հաճախորդի պատվերով

2,000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլինգային) գործարքի արդյունքում

0

Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում`

Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում

2,000 ՀՀ դրամ

Առևտրային արգելադրում

1,000 ՀՀ դրամ

Առևտրային արգելադրում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլինգային) գործարքի արդյունքում

0

Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում`

Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում

1,000 ՀՀ դրամ

Առևտրային արգելադրման դադարեցում

1,000 ՀՀ դրամ

Առևտրային արգելադրման դադարեցում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլինգային) գործարքի արդյունքում

0

Պետական գանձապետական պարտատոմսերի պահառություն

Արժեթղթերի հաշվի բացում, սպասարկում

0

Պարտատոմսերի փոխանցում Բանկի հետ կնքված գործարքի արդյունքում

0

Պարտատոմսերի փոխանցում հաճախորդի հանձնարարականի հիման վրա

500 ՀՀ դրամ

[1] Սակագները չեն ներառում Բանկի գործընկեր կազմակերպությունների կողմից գանձվող միջնորդավճարները: