Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Փաստաթղթային ինկասո

Փաստաթղթերի տրամադրում վճարման կամ ակցեպտի դիմաց

  0,15%, min 50,000 ՀՀ դրամ

Փաստաթղթերի տրամադրում առանց վճարման կամ ակցեպտի

  0,15%, min 50,000 ՀՀ դրամ

Ինկասոյի ներկայացված, սակայն չվճարված փաստաթղթերի վերադարձ կամ փոխադրում

  0,15%, min 50,000 ՀՀ դրամ

Ինկասոյի հանձնարարագրի (պարտավորագրի) ներակայացում, փաստաթղթերի ընդունում և առաքում

  0,15%, min 50,000 ՀՀ դրամ

Ինկասոյի հանձնարարագրի (պարտավորագրի) փոփոխություն (ա. թ. չեղյալ համարում)

  50,000 ՀՀ դրամ

Մուրհակների և այլ ֆինանասական (ոչ առևտրային) փաստաթղթերի ինկասո

  0,15%, min 50,000 ՀՀ դրամ