Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Բանկային փոխանցումներ

Բանկային փոխանցումներ[1]

Ներբանկային փոխանցումներ բոլոր արժույթներով

0

Միջբանկային փոխանցումներ

ՀՀ դրամ

ա) Հաճախորդի բանկային հաշվից

0

բ) Առանց բանկային հաշվի առկայության[2]

    մինչև 500,000 ՀՀ դրամ 

200 ՀՀ դրամ

    500.001 ՀՀ դրամ և ավել

0.05%

Գույքահարկի գծով վճարումներ «Գույքահարկի բազայի միջոց»-ով (Բանկային հաշվից և առանց բանկային հաշվի առկայության)

300 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար (OUR)[3]

0.1% min 5,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար (Guaranted OUR)[4]

0.1% min 5,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ + ի հավելումն լրացուցիչ 10,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար (BEN)[5]

3,000 ՀՀ դրամ

ԵՎՐՈ (OUR)

0.1% min 7,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ

ՌԴ ռուբլի (OUR)

0.1% min 5,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ

Այլ արտարժույթ (OUR)

0.1% min  10,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ

Վճարային վավերապայմանների փոփոխման հարցումներ

ՀՀ դրամով`

1,000 ՀՀ դրամ

Արտարժույթով`

20,000 ՀՀ դրամ

Վճարման հանձնարարականի չեղյալ համարելու վերաբերյալ հարցումներ

25,000 ՀՀ դրամ

Կատարված փոխանցումներով գումարների որոնման հարցումներ

20,000 ՀՀ դրամ

Հանձնարարագրերի S.W.I.F.T. կրկնօրինակների տրամադրում[6]

1,000 ՀՀ դրամ

[1] Մինչև ժ. 15:30 ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են նույն բանկային օրը, իսկ ժ. 15:30 ից հետո ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են հաջորդ բանկային օրը:
ՀՀ դրամով փոխանցումների կատարման տևողությունը ՀՀ տարածքում կազմում է 1 բանկային օր:  
[2] Էրեբունի մասնաճյուղի դեպքում 300 ՀՀ դրամ
[3] Ծախսերը փոխանցող հաճախորդի հաշվին:
[4] Գումարը ստացողին հասնում է ամբողջական
[5] Ծախսերը շահառուի հաշվին:
[6] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ