Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Այլ ծառայություններ

Վարկի տրամադրման համար շարժական գույքի գրավի (ավտոմեքենա) հաստատման (ձևակերպման) միջնորդավճար [1]

10,000 ՀՀ դրամ

Իրավաբանական և /կամ/ անհատ ձեռնարկատեր պոտենցիալ վարկառուների վարկային հայտերի ուսումնասիրման վճարը

Միանվագ 20,000 ՀՀ դրամ

Դրամական հոսքերով տրամադրվող կարճաժամկետ վարկերի /երաշխիքների/ սպասարկման վճար

Միանվագ, վարկի /երաշխիքի/  գումարի 0.1% -ի չափով, բայց ոչ ավել քան 30.000 ՀՀ դրամը

Տեխ. զննման կտրոնների տրամադրում[2]

700 ՀՀ դրամ

Կորցրած տեխ. զննման կտրոնի դիմաց կրկնօինակի տրամադրում[3]

700 ՀՀ դրամ

Հաշվի լիազորագրային կառավարման դեպքում լիազորագիրը բանկի տարածքում կազմելու վճար[4]

4,000 ՀՀ դրամ

Գործող վարկի պայմանների վերանայման հայտի ներկայացման վճար[5]

Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

5,000 ՀՀ դրամ

Իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների համար

15,000 ՀՀ դրամ

Համաձայն ՀՀ կառավարության թիվ 205-ն որոշման, վճարված տոկոսագումարների չափի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ներկայացնելու համար [6]

1,000 ՀՀ դրամ

2021թ.մայիսի 26-ից անվճար

Սմարթֆոնների օգնությամբ բանկոմատներից գումարների կանխիկացման և փոխանցման պրոդուկտների միջնորդավճար

Կիրառվում է համապատասխան հաշվի կամ քարտի՝ բանկում գործող կանխիկացման սակագինը:

Բանկային հաշվից փոխանցում վճարային քարտին[7]

0.2%, նվազագույնը 50 ՀՀ դրամ

Ապառիկ  առևտրի վարկավորման համար համագործակցող կազմակերպության հատուկ հաշվի տարեկան սպասարկման վճար

20,000 ՀՀ  դրամ

[1] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ
[2] Էրեբունի մասնաճյուղի համար 900 ՀՀ դրամ
[3] Էրեբունի մասնաճյուղի համար 900 ՀՀ դրամ
[4] Միջնորդավճարը ներկայացված է ներառյալ ԱԱՀ:
[5] Այն դեպքում, երբ հաճախորդը վարկի տրամադրման ժամանակ հնարավորություն չի ունեցել բանկին հայտնելու վարկի գծով մարումների նախընտրելի օր, ապա հաճախորդի կողմից վարկի գծով մարումների օրվա փոփոխության հայտ ներկայացվելու դեպքում, 1-ին անգամվա համար սույն սակագինը չի կիրառվում:
[6] Միջնորդավճարը ներկայացված է ներառյալ ԱԱՀ:
[7]Փոխանցում կարող է իրականացվել ԱրՔա համակարգի անդամ հանդիսացող բանկերի վճարային քարտերին: Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցողի հաշվից (չի ներառվում փոխանցման գումարի մեջ):