Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Ընթացիկ հաշիվներ

 

Ընթացիկ հաշիվների բացման արժույթ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

ՌԴ ռուբլի

Բրիտանական  ֆունտ

Շվեյցարական ֆրանկ

Կանադական դոլար

Չինական յուան

ԱՄԷ դիրհամ

Հաշվի բացման միանվագ վճար

 

ա) Ֆիզիկական անձանց

 

 

Բանկի գործունեության վայրում[1]

2,000 ՀՀ դրամ

Հեռակառավարման համակարգերի միջոցով

0

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար

10,000 ՀՀ դրամ

բ) ՀՀ-ում գրանցված Իրավաբանական անձանց 

0

գ) Պետական աջակցության հաշիվ

0

Հաշվի սպասարկում (տարեկան)  

 ա) Ֆիզիկական անձանց 

0

բ) Իրավաբանական անձանց 

Ռեզիդենտ

Ոչ ռեզիդենտ

Յուրաքանչյուր  հաշվի համար – 2,000 ՀՀ դրամ,

Չի բացվում

գ) Oտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող Հայաստանում գրանցված անհատ ձեռնարկատերեր

10 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր հաշվի համար

դ) VIP Ֆիզիկական անձ

12 000 ՀՀ դրամ

ե) VIP Իրավաբանական անձանց

30,000 ՀՀ դրամ

Հաշվի փակում 

0

Հաշվի չնվազող մնացորդ  

ա) Ֆիզիկական անձանց/ Պետական աջակցության հաշիվ

0

բ) Իրավաբանական անձանց

0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում գործառնությունների կատարմանն առընթեր, 30 օրյա պարբերականությամբ/

0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում[2]

1-12 ամիս վաղեմություն ունեցող՝
1,000 ՀՀ դրամ:
1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող՝
2,000 ՀՀ դրամ:

Հաշվին անկանխիկ միջոցների մուտքագրում 

0

Հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք[3]

 

ՀՀ դրամ

մինչև 5 մլն. ՀՀ դրամ

0 %

5 մլն. ՀՀ դրամ և ավել 

1 %

Արտարժույթ 

0 %

Պետական աջակցության հաշիվ[4]

4.5 %

Տեղեկանքների տրամադրում[5] 

2,000 ՀՀ դրամ

Տեղեկանքների տրամադրում աուդիտորական հարցումների վերաբերյալ (բացառությամբ ՀՀ բանկերի) [6] 

10,000 ՀՀ դրամ

VIP սպասարկման համար Բանկի սահմանած չափանիշներին չհամապատասխանող հաճախորդներին «VIP Zone»-ում սպասարկման տարեկան վճարներ[7]

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձ հաճախորդի սպասարկում 100,000 ՀՀ դրամ
Իրավաբանական անձ հաճախորդի սպասարկում 250,000 ՀՀ դրամ
Օտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող ֆիզիկական անձ  հաճախորդի սպասարկում 250,000 ՀՀ դրամ

[1] Սակագինը չի կիրառվում բանկային ավանդների սպասարկման համար բացված հաշիվների նկատմամբ:
[2] Միրջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
[3] Հաշվարկվող տոկոսագումարների հաշվեգրումը կատարվում է եռամսյակային կտրվածքով:
[4] Հաշվարկվող տոկոսագումարների հաշվեգրումը կատարվում է տարեկան կտրվածքով:
[5] Միրջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
[6] Միրջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
[7] Վճարման օրվան հաջորդող 1 տարվա ընթացքում Հաճախորդը կարող է սպասարկվել «VIP Zone»-ում` չունենալով VIP Հաճախորդի կարգավիճակ: Ընդ որում, այդ ընթացքում «VIP Zone»-ում սպասարկվելուց հրաժարվելու պարագայում վճարված միջնորդավճարը հետ չի վերադարձվում:  Հաճախորդից չի գանձվում սույն սակագներով սահմանված ընթացիկ հաշվի բացման և սպասարկման վճարը: