Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Ընթացիկ հաշիվներ

Ընթացիկ հաշիվների բացման արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

ՌԴ ռուբլի

Բրիտանական  ֆունտ

Շվեյցարական ֆրանկ

Կանադական դոլար

Հաշվի բացման միանվագ վճար

ա) Ֆիզիկական անձանց

Բանկի գործունեության վայրում[1]

2,000 ՀՀ դրամ

Հեռակառավարման համակարգերի միջոցով

0

բ) Իրավաբանական անձանց 

0

գ) Պետական աջակցության հաշիվ

0

Հաշվի սպասարկում (տարեկան)  

 ա) Ֆիզիկական անձանց 

0

բ) Իրավաբանական անձանց 

Ռեզիդենտ

Ոչ ռեզիդենտ

Յուրաքանչյուր  հաշվի համար – 2,000 ՀՀ դրամ,

Յուրաքանչյուր  հաշվի համար – 3,000 ՀՀ դրամ,

գ) VIP Ֆիզիկական անձ

12 000 ՀՀ դրամ

դ) VIP Իրավաբանական անձանց

30,000 ՀՀ դրամ

Հաշվի փակում 

0

Հաշվի չնվազող մնացորդ  

ա) Ֆիզիկական անձանց/ Պետական աջակցության հաշիվ

0

բ) Իրավաբանական անձանց

0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում գործառնությունների կատարմանն առընթեր, 30 օրյա պարբերականությամբ/

0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում[2]

1-12 ամիս վաղեմություն ունեցող՝
1,000 ՀՀ դրամ:
1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող՝
2,000 ՀՀ դրամ:

Հաշվին անկանխիկ միջոցների մուտքագրում 

0

Հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք[3]

 

ՀՀ դրամ

մինչև 5 մլն. ՀՀ դրամ

0 %

5 մլն. ՀՀ դրամ և ավել 

1 %

Արտարժույթ 

0 %

Պետական աջակցության հաշիվ[4]

4.5 %

Տեղեկանքների տրամադրում[5] 

2,000 ՀՀ դրամ

Տեղեկանքների տրամադրում աուդիտորական հարցումների վերաբերյալ (բացառությամբ ՀՀ բանկերի) [6] 

10,000 ՀՀ դրամ

[1] Սակագինը չի կիրառվում բանկային ավանդների սպասարկման համար բացված հաշիվների նկատմամբ:
[2] Միրջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
[3] Հաշվարկվող տոկոսագումարների հաշվեգրումը կատարվում է եռամսյակային կտրվածքով:
[4] Հաշվարկվող տոկոսագումարների հաշվեգրումը կատարվում է տարեկան կտրվածքով:
[5] Միրջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
[6] Միրջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ: