Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Բրոքերային ծառայություններ

ՀՀ արժեթղթերի շուկա[1]
(բացառությամբ առաջնային տեղաբաշխման աճուրդից պետական պարտատոմսերի ձեռքբերման)

մինչև 50 մլն. ՀՀ դրամ

0.1% նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

50-100 մլն. ՀՀ դրամ

0.05%

100 մլն. ՀՀ դրամից ավել

0.03%

Հայաստանի ֆոնդային բորսայում ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքների կնքում/կնքված գործարքների երկարաձգում/

Գործարքի գումարի 0.003%*T

որտեղ  T-ն ռեպո և ռեպո/հետադարձ գործարքների միջև օրացուցային օրերի քանակն է

Առաջնային տեղաբաշխման աճուրդից պետական պարտատոմսերի ձեռքբերում

մինչև 50 մլն. ՀՀ դրամ

0.1% նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

50 մլն. ՀՀ դրամից ավել

0.05%

 ՌԴ արժեթղթերի շուկա[2]

0.1% min 3,000

Էլեկտրոնային առևտրային համակարգի (Quik) տրամադրում և սպասարկում    

5,000   ամսական

2. Մարժինալ գործարքների իրականացման համար սահմանվում են ապահովության ծավալի և մարժայի մեծությունների հետևյալ թույլատրելի նվազագույն մակարդակները` 

 

Սահմանափակող մարժա

Պահանջի ներկայացման (margin call) մակարդակ

Դիրքի հարկադիր փակման մակարդակ

«Ռիսկի բարձր մակարդակ ունեցող hաճախորդների ցանկում» ընդգրկված Հաճախորդներ  

33 %

25 %

20 %

Այլ հաճախորդներ

50 %

35 %

25 %

2.1. Մարժինալ վարկավորման ծառայությունների մատուցման շրջանակներում տրամադրվող փոխառության պայմանները՝

ա). Փոխառու միջոցների օգտագործման վճար /տարեկան %/

ՌԴ ռուբլով` 16%
ԱՄՆ դոլար՝ 12%   արժեթղթերով՝ 16%

բ). Տուգանք, որը գանձվում է տրամադրված փոխառու միջոցների անբավարար ապահովվածության դեպքում, երբ տեղի է ունենում դիրքի հարկադիր փակում

գործարքի ընդհանուր
գումարի 3% /Գանձվում է ի հավելումն բրոքերային միջնորդավճարների/

3. Ածանցյալ գործիքների կարգավորվող շուկաներ [3]

 

 

Սակագին (Ֆյուչերսներ, Օպցիոններ)

ԲՈՐՍԱ

< =20 պայմանագիր

> 20 պայմանագիր

ММВБ-РТС ФОРТС

500 AMD

400 AMD

[1]Սակագները ներառում են Բանկի գործընկեր կազմակերպությունների կողմից գանձվող միջնորդավճարները
[2] Գործարքի նվազագույն ծավալը չի կարող պակաս լինել 10.000 ՌԴ ռուբլուց:
[3] Սակագները սահմանված են մեկ պայմանագրի համար մեկ ուղղությամբ, այսինքն՝ առք կամ վաճառք:
Սակագները չեն ներառում բորսաների միջնորդավճարները:
Դիրքի հարկադիր փակման դեպքում կիրառվող տուգանք - Գործարքի ընդհանուր գումարի 3%: