Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Դրամարկղային գործառնություններ

Կանխիկ գումարի մուտքագրում

ա) ՀՀ դրամ[1]

 

   0 - 20 հատը

0

   21 հատ և ավել

Յուրաքանչյուր մուտքը 30 ՀՀ դրամ

բ) ԱՄՆ դոլար

0

գ) Եվրո

 0

դ) ՌԴ ռուբլի, Բրիտանական  ֆունտ,Շվեյցարական ֆրանկ և այլ արտարժույթ[2]

 

RUB 5%
GBP 1.5%
CHF 1.5%

Կանխիկ գումարի տրամադրում[3]

ա) ՀՀ դրամ

0.2% min 300 ՀՀ դրամ[4]

բ) Արտարժույթ

 

ԱՄՆ դոլար

2% min 500 ՀՀ դրամ

Եվրո

2% min 500 ՀՀ դրամ

Այլ արժույթներ

0.3% min 500 ՀՀ դրամ

Հնամաշ և վնասված ՀՀ դրամի ընդունում

0

Հնամաշ և վնասված ԱՄՆ դոլարի, Եվրոյի ընդունում

10%

Հնամաշ և վնասված ՌԴ ռուբլու  ընդունում

5%

Բանկի տարածքում քարտային հաշվից կանխիկի տրամադրում

Համաձայն վճարային քարտերի համար սահմանված սակագների

Չեկային գրքույկների տրամադրում[5]

 50 թերթ

4,000 ՀՀ դրամ

 25 թերթ

3,000 ՀՀ դրամ

 1 թերթ

250 ՀՀ դրամ

Կանխիկ արժույթի ստուգում և փաթեթավորում (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար,Եվրո, ՌԴ ռուբլի, Բրիտանական ֆունտ, Շվեյցարական ֆրանկ)

Ստուգվող փաթեթավորվող գումարի 0.1 %,  նվազագույնը՝  1,000 ՀՀ դրամ

Ոչ հաշվետեր հաճախորդներից ՀՀ մետաղադրամների ընդունում

 0-50,000 ՀՀ դրամ

0

 50,001 ՀՀ դրամից ավել

1 % նվազագույնը՝  1,000 ՀՀ դրամ

[1] Հաշվի է առնվում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարված մուտքերը:
[2] Եթե ՌԴ ռուբլու մուտքը կատարվում է արագ դրամական փոխանցումների իրականացման համար` 0:
[3] Եթե գումարի չափը գերազանցում է 10 մլն. ՀՀ դրամը, 30 Հազ. ԱՄՆ դոլարը և 20 Հազ.Եվրոն ապա կանխիկ միջոցների տրամադրումը իրականացվում է հաճախորդի կողմից գումարը ստանալու նախորդ աշխատանքային օրը մինչև ժամը 14:30 ներկայացված հայտի հիման վրա:
Նշված ժամկետում հայտ չներկայացնելու և Բանկում առկա կանխիկ միջոցների անբավարարության դեպքում, ներկայացվում է ՀՀ ԿԲ-ից կանխիկ գումարի ձեռք բերման «շտապ» հայտ, որի համար հաճախորդից գանձվում է պահանջվող գումարի 0.5 %-ը:
Բանկի գործառնական դրամարկղերում կանխիկ մուտքագրված գումարների սահմաներում, նույն արժույթով կանխիկացումը  իրականացվում է առանց միջնորդավճար գանձելու:
[4] Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման դեպքում կանխիկացման վճարը սահմանվում է 0 %:
[5] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ: